Fastighetspriserna påverkar den nationella ekonomin

Utvecklingen på bostadsrätter har sedan 90-talet haft en stor uppgång i Sverige. Hur fastighetsmarknaden utvecklas påverkar både den totala samhällsekonomin och de privata hushållens ekonomi. Det finns mycket att se tillbaka på där det speglas hur ekonomin i stort påverkas av fastighetsmarknaden. Ett bra exempel är den finanskris som kom 2008. Under många år hade bostadspriserna i många länder stigit alltför kraftigt. De ökade priserna hade bidragit till att de privata hushållens skuldsättning hade ökat. Det här hände även i Sverige under samma tidsperiod att skuldsättningen bland hushållen ökade.

Det har funnits två perioder då skuldsättningen ökat mer och bostadspriserna haft en stor uppgång sedan slutet av 90-talet. Det var först fram till 2007, sedan kom en period med mer måttlig skuldsättning fram till 2014 då prisuppgången igen började öka mer markant. Sedan slutet av 2017 har priserna dalat något igen.

Många faktorer spelar in

Det finns många faktorer som påverkar prissättningen av bostäder. En väldigt avgörande faktor är det aktuella ränteläget i landet. En annan är möjligheterna till att få lån för att köpa en bostad. Staten kan styra till viss del genom förändringar i skattesystemet. Möjligheterna till inkomst sett över längre tid såsom risken för arbetslöshet och utvecklingen av inkomsten. Till dessa faktorer tillkommer även demografiska faktorer vilket ofta påverkar att orter med större bostadsbrist ökar mer än ställen med mindre tryck på bostadsmarknaden. Jämför Norrland och Stockholm.

Allt det här påverkar sedan den totala ekonomin i hushållen där det syns en tendens till högre konsumtion om priserna ökar. Prisökningen gör att hushållens totala förmögenhet blir högre och det uppfattas ofta som att det ger utrymme för högre konsumtion. Dessutom gör de högre priserna att hushållens utrymme för lån ökar när värdet på bostaden kan räknas om till ett högre. Effekten blir omvänd när priserna på bostäder faller och hushållen tenderar då att konsumera lägre. Dessutom kan många ha högre lån än vad bostaden faktiskt är värd och effekterna kan bli väldigt stora genom att en negativ trend påbörjas.

Konsekvenserna som kan komma

Det faktiska läget som händer hos hushållen när trenden vänder är att de finansiella marknaderna påverkas. Med fallande bostadspriser kommer och högre arbetslöshet och en del av hushållen kan få svårt att betala sina räntor. Det här händer samtidigt som lånen blir högre än värdet på bostaden. Det som händer i det här läget är att banker och kreditinstitut gör förluster. När dessa förluster blir alltför stora påverkar det hela det finansiella systemet i hela nationen. Ibland blir det som ringar på vattnet och det påverkar andra länder. Det här är givetvis något som är väldigt allvarligt för ekonomin. Situationen som uppstår får en negativ påverkan på all kreditgivning.

Det är på grund av de enorma konsekvenserna som det är otroligt viktigt att bankerna och låneinstituten har uträkningar med räntekvoten i beräkningen. Vid en felaktig beräkning under lång tid som kan leda till att bostadspriserna skjuter för mycket i höjden kan det få katastrofala konsekvenser. Det gäller också för hushållen att kalkylera rätt och föra en kontinuerlig budget samt ha i beräkningen att räntor kan komma att stiga.